Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020

Η επιχείρηση Κοτζαμπάση Θεοδώρα που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 15.900,91€.

 

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ , στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

 

Η συνολική 

Δημόσια Δαπάνη

 των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  

40.000.000 ΕΥΡΩ

. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020

 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020

Αξιολογήσεις (0)